آشنایی با یکای فشار و واحدهای فشار


فشار با یکاهای مختلفی بیان میشود. یکای استاندارد ما در دستگاه SI پاسکال میباشد که برابر(1Pa=1N/m2) میباشد. یک پاسکال برابر مقدار یک نیوتن نیروست که بر یک متر مربع سطح جسمی وارد میگردد. بهترین یکایی که میتواند مرجعی برای سایر یکاها به کار برده شود اتمسفر یا جو (Atmospher ) است که به صورت فشار متوسط هوا در سطح دریا تعریف میشود. 

چون پاسکال یکای کوچکی برای فشار است معمولا از کیلو پاسکال(kpa) که برابر 1000 پاسکال است، استفاده میکنند. هر جو تقریبا برابر 100 kpa است. هواشناسان ازواحد میلی بار استفاده میکنند که برابر یک دهم پاسکال است. از سایر واحدهای فشار میتوان دین بر سانتیمتر مربع (dyn/cm2) یا torr را نام برد. 

چون در اندازه گیری فشار در لوله U شکل از طول سنجی مایع جیوه به فشار سنجی پی می برند، واحد سانتیمتر جیوه (cmHg) نیز برای کمیت فشار به غلط مرسوم شده است.

واحدهای فشار

 

 

 


پاسکال
(Pa)


بار
(bar)

اتمسفر فنی
(at)


اتمسفر
(atm)


تر
(Torr)

پوند−نیرو
بر اینچ مربع
(psi)

1 Pa

≡ 1 N/m2

10−5

1.0197×10−5

9.8692×10−6

7.5006×10−3

145.04×10−6

1 bar

100,000

≡ 106 dyn/cm2

1.0197

0.98692

750.06

14.504

1 at

98,066.5

0.980665

≡ 1 kgf/cm2

0.96784

735.56

14.223

1 atm

101,325

1.01325

1.0332

≡ 1 atm

760

14.696

1 torr

133.322

1.3332×10−3

1.3595×10−3

1.3158×10−3

≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg

19.337×10−3

1 psi

6,894.76

68.948×10−3

70.307×10−3

68.046×10−3

51.715

≡ 1 lbf/in2

مثال:  ۱Pa = ۱ N/m۲ = ۱۰−۵bar  = ۱۰/۱۹۷×۱۰−۶at  = ۹/۸۶۹۲×۱۰−۶atm
یادآوری:  mmHg نماد میلی‌متر جیوه است.