نحوه توزیع هوای فشرده

نحوه توزیع هوای فشرده

منبع هوای فشرده به وسیله کمپرسور تولید می شود و به یک شبکه توزیع در کارخانه منتقل می شود . برای حصول اطمینان از قابل قبول بودن مقدار هوای فشرده از تجهیزات واحد مراقبت استفاده می شود تا هوای فشرده را قبل از رسیدن به سیستم کنترل آماده سازی کند .

در صورت آماده سازی هوای فشرده به طور مطلوب ، نارسایی در عملکرد سیستم به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد . در آماده سازی هوای کاری ، حالت های مختلفی باید مد نظر قرار داده شوند :

 

1. مقدار هوای فشرده مورد نیاز برای تامین احتیاجات سیستم 

2. نوع کمپرسوری که برای تولید هوای فشرده مورد نیاز ، از آن استفاده می شود . 

3. فشار مورد نیاز 

4. منبع مورد نیاز

5. ملزومات جهت ایجاد خطوط هوای تمیز

6. سطح رطوبت قابل قبول برای کاهش خوردگی در سیستم و جلوگیری از عملکرد با اصطکاک بالا

7. روغن زنی 

8. سایز خطوط و شیرها برای برآورده کردن احتیاجات سیستم 

9. انتخاب مواد جهت تحقق احتیاجات سیستم و مناسب محیط ما

10 . نقاط آب بندی و خروجی های هوای فشرده در انشعابات سیستم 

 

البته برای مصارف آموزشی جهت اقتصادی بودن آن ، فشار کاری پیشنهاد شده KPA 500 الی 600 KPA باشد . به علت افت فشار موجود در سیستم توزیع ، کمپرسور باید توانایی ایجاد 650 KPA الی 700 KPA فشار را جهت دست یافتن به مقادیر مذکور داشته باشد .

برای کاهش نوسانات فشاری باید از یک مخزن استفاده شود . در بعضی از موارد برای مخزن از عبارت دریافت کننده ( Receiver ) نیز استفاده می شود .

کمپرسور ، مخزن را که همانند یک تانک ذخیره کننده می باشد ، پر می کند .

قطره لوله از یک سیستم توزیع هوا باید به گونه ای انتخاب شود که افت فشار بین مخزن تحت فشار و قطعات مصرف کننده ، به طور ایده آل از مقدار 10 KPA رد نشود . 

موارد زیر در انتخاب قطره لوله موثر می باشند : 

1. مقدار عبور جریان

2. طول خط

3. افت فشار مجازی

4. فشار کاری 

5. تعداد نقاط کنترل جریان موجود در خط 

 

در اکثر موارد مدارهای حلقه ای به اندازه خطوط اصلی استفاده می شوند . این روش نصب خطوط فشار ، همچنین سبب دست یافتن به یک منبع ثابت در هنگام مصارف بالای هوای فشرده می شود . خطوط لوله باید به گونه ای نصب شوند که در جهت جریان دارای شیب 1 الی 2 درصدی باشند . این امر خصوصا درباره خطوط انشعابی اهمیت زیادی دارد . آب مایع شده که در پایین ترین نقطه از خطوط هوا جمع شده است می تواند خارج گردد .

در جایی که خطوط سیستم به صورت افقی قرار می گیرند ، هر گونه انشعابی برای نقاط مصرفی هوای فشرده ، باید همواره در سمت بالای خط اصلی نصب شود . انشعاباتی که جهت تخلیه رطوبت ایجاد شده در هوا ، مورد استفاده قرار می گیرند در سمت پایین خط اصلی نصب می شوند . جهت بستن بخشی از خطوط هوای فشرده در صورت عدم احتیاج به آن بخشی و یا خواباندن آن برای تعمیرات از شیرهای قطع و وصل استفاده می شود .

 

نویسنده : مجید ابراهیمی - کمپرسور بهسان