کاربرد مخزن کرایوژنیک چیست؟

از این مخازن برای نگهداری از :

1- اکسیژن مایع

2- نیتروژن مایع

3- آرگون مایع

و دیگر گاز های مایع شده استفاده می شود