منظور از کرایوژنیک چیست؟

این مخازن برای حمل و نگهداری مایعات گازی از جمله آرگون،نیتروژن و اکسیژن بکار برده می شوند.با توجه به اینکه گاز های نام برده در حالت اشباع ،در دماهای بسیار پایین قرار دارند (حدود 200- درجه سانتیگراد) به همین علت به آنها مایعات کرایوژنیک(برودتی) می گویند.