برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان

برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان

 

 

 

 

 

 

 

alt

برنامه زمانبندی   سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو   شرکت بهسان       مدل   TSAIR10, TSAIR15   
ردیف شرح قطعات مصرفی ساعت کارکرد مقدار/ تعداد واحد کد قطعه علائم سوء در عدم انجام سرویس  توضیحات
1 بازدید و کنترل 24 1 مرتبه ---- آگاه نشده از اشکال بوجود آمده احتمالی توسط اپراتور مسئول
2 روغن کمپرسور 1000 3 لیتر SHELL گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا روغن SHELL CORENA D68
3 فیلتر روغن 1000 1 عدد OF05 گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا به تائید بهسان رسیده باشد
4 فیلتر هوا 1000 1 عدد F15 پائین آمدن بازدهی خروجی - استحلاک بالا به تائید بهسان رسیده باشد
5 فیلتر سپراتور 2000 1 عدد SF20 مشاهده روغن در باد خروجی - بازدهی کم - خاموش شدن -   گرم کردن 

به تائید بهسان رسیده باشد

6 فیلتر غبار گیر 500~1000 0 عدد E50 گرم کردن دستگاه امر گلاس 50*50 تایید بهسان
7 تسمه پروانه 2000 2 عدد AX?? تغییر صدا - پاره شدن تسمه تسمه نوع AX و کیفیت مناسب
8 نظافت داخلی و رادیاتور 720 1 مرتبه ---- گرم کردن و عدم شناسائی اشکال احتمالی رادیاتور باد گرفته شود و کابین نظافت گردد 
9 سرویس توسط بهسان 12000 1 مرتبه ---- آگاه نشده از اشکالات احتمالی - توقف تولید بازدید شیلنگها - موتور و ایرند و ...
        
برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان       مدل     TSAIR20   
ردیف شرح قطعات مصرفی ساعت کارکرد مقدار/ تعداد واحد کد قطعه علائم سوء در عدم انجام سرویس  توضیحات
1 بازدید و کنترل 24 1 مرتبه ---- آگاه نشده از اشکال بوجود آمده احتمالی توسط اپراتور مسئول
2 روغن کمپرسور 1000 8 لیتر SHELL گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا روغن SHELL CORENA D68
3 فیلتر روغن 1000 1 عدد OF05 گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا

به تائید بهسان رسیده باشد

4 فیلتر هوا 1000 1 عدد F20 پائین آمدن بازدهی خروجی - استحلاک بالا

به تائید بهسان رسیده باشد

5 فیلتر سپراتور 2000 1 عدد SF20 مشاهده روغن در باد خروجی - بازدهی کم - خاموش شدن -   گرم کردن 

به تائید بهسان رسیده باشد

6 فیلتر غبار گیر 500~1000 1 عدد E50 گرم کردن دستگاه امر گلاس 50*50 تایید بهسان
7 تسمه پروانه 2000 2 عدد AX?? تغییر صدا - پاره شدن تسمه تسمه نوع AX و کیفیت مناسب
8 نظافت داخلی و رادیاتور 720 1 مرتبه ---- گرم کردن و عدم شناسائی اشکال احتمالی رادیاتور باد گرفته شود و کابین نظافت گردد 
9

سرویس توسط بهسان

12000 1 مرتبه ---- آگاه نشده از اشکالات احتمالی - توقف تولید

بازدید شیلنگها - موتور و ایرند و ...

        
برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان       مدل     TSAIR30   
ردیف شرح قطعات مصرفی ساعت کارکرد 1395/05/23 - 09:02

-->