نحوه محاسبه راندمان حجمی کمپرسورهای پیستونی - تناوبی