فشار جو ( اتمسفر )

 

كره زمين توسط جو خود پوشانيده شده است كه ارتفاع آن به حدود ٨٠ كيلومتر مي رسد ، از آن جائي كه هوا داراي وزن مي باشد لذا ستون هوا به ارتفاع فوق، فشاري برزمين وساير اجسام وارد مي سازد كه آن را فشار جو (فشار اتمسفر) مي نامند.

فشار جو برحسب ارتفاع محيط ، درجه حرارت ، رطوبت هوا و ... متفاوت بوده و مقدار آن در سطح دریا معادل ٧٦ سانتي متر جيوه ميباشد ، بديهي است كه فشار جو با افزايش ارتفاع، كاهش مي يابد