مرایای مهم هوای فشره :

 

 

  1. قابل توزیع بودن
  2. قابلیت سریع تبدیل انرژی از صورتی به صورت دیگر بخصوص مکانیکی
  3. در دسترس بودن منابع هوای فشرده
  4. انبساط پذیری با نسبتهای مختلف
  5. آزاد سازی انرژی در زمان کوتا در صورت لزوم
  6. مخلوط شدن با مواد و سیالات و انتقال انرژی به مواد

 

 alt

مرایای فوق موجب پیدایش علم پنو ماتیک گردیده که کاربرد فراوانی در صنایع امروزی را دارد و شاخه نظری مستقلی را در دانشگاهها و محافل علمی بخود اختصاص داده است .