نیاز را چگونه ارزیابی کنیم ؟

فشار مورد 

 alt

 

فشار مورد نیاز از عوامل مهم و تعیین کننده نوع کمپرسور میباشد . برای انتخاب این پارامتر میبایست به نوع مصرف و ماشین آلاتی که از هوا استفاده میکنند رجوع کرد بدیهی است در صورت محاسبه کمتر از فشار مورد نیاز دستگاه ها درست عمل نکرد و در شبکه مشکلاتی از قبیل افت فشار پدید میآید و از طرفی بالا گرفتن فشار موجب استهلاک و هدر رفت انرژی را به همراه خواهد داشت. لذا باید بهینه ترین حالت را محاسبه و مشخص نمود. فشار غالباً با واحد بار(BAR ) و پی اس ای (PSI) بیان میشود.