آیا تاسیسات ویژه ای برای کمپرسور شما مورد نیاز است ؟

مسلماً هر دستگاهی نیاز به استقرار دارد پیشنهاد میگردد به دفترچه استقرار دستگاه مراجعه گردد .