من بیش از یک کمپرسور دارم که معمولاً یک یا دو دستگاه کار می کنند و بقیه به صورت بیکار باقی می مانند آیا راه حلی برای این مسئله دارید ؟

در این حالت از تابلو های سکوئنس میبایست استفاده گردد ، مطمئن باشید در این صورت سیستم کمپرسورها را در صورت نیاز وارد عمل می کند.

تابلو های سکوئنس