آیا شخص دیگری می تواند تنظیمات این سیستم کنترلی را تغییر دهد ؟

خیر مگر اینکه شما کلمه عبور را در اختیار شخص دیگری قرار دهید.