کار میکروپروسسور کنترلر چیست ؟

این قسمت عملکرد کمپرسور را کنترل می کند و ضمن یادآوری زمان های سرویس ، شما را از هرگونه خرابی کمپرسور آگاه می کند