چند وقت یکبار باید روغن کمپرسور تعویض و فیلترهای آن جایگزین شود ؟

بستگی به محل و شرایط کاری کمپرسور دارد ، شرایط سخت معمولاً تعویض های مکرر را می طلبد. لطفا به دفترچه راهنما مراجعه کنید .