آب چگونه وارد هوای فشرده می شود ؟

بخار آب موجود در هوا بعد از چگالش تبدیل به قطرات آب می شود و در مخزن ته نشین میگردد و این به نوع کمپرسور مربوط نمیگردد بلکه به محیطی که دستگاه در آن قرار گرفته بستگی دارد.