ظرفیت انتخاب شده برای کمپرسور ، چقدر باید بزرگتر از میزان هوای مصرفی مورد نیاز ما باشد ؟

به طور متوسط ، باید 5 الی 20% بالاتر از هوای مصرفی مورد نیاز شما باشد.