منظور از عبارت «psi» چیست ؟

واحد فشار هوا بوده و مخفف پوند بر اینچ مربع میباشد و هر 14.5psi آن 1 بار میباشد . (برای تبدیل کلیه واحدهای فشار میتوانید از جدول تبدیل فشارها در بخش مقالات استفاده کنید).