در کمپرسورهای اسکرو از چه نوع روغنی استفاده کنیم ؟

در کمپرسورهای اسکرو میبایست فقط از روغن پیشنهاد شده در منوال دستگاه استفاده شود و به پیشنهادهای همکاران ما و یا روغن فروشان توجهی نکنید زیرا هر دستگاه بر حسب نوع طراحی مخصوص بخود روغن مناسب خود را طلب میکند . برای کمپرسورهای اسکرو بهسان روغن shell corena D68 پیشنهاد میگردد . که حتما میبایست از منابع معتبر تهیه گردد .