شیر تخلیه زیر مخزن

شیر تخلیه زیر مخزن

Behsan

مورد مصرف :  کمپرسورهای پیستونی 100 الی 750 لیتر در دقیقه