گازهای صنعتی

گازهای صنعتی

Behsan

گازهای صنعتی به دسته ای از ترکیبات شیمیایی و گازی شکل گفته میشود که به صورت انبوه تولیدشده و درصنایع مختلف از جمله نفت و گاز-پتروشیمی -نیروگاه هاو صنایع  شیمیایی و دارویی  و صنایع فولاد و هسته ای کاربرد دارد.بخشی از این گازها مانند اکسیژن و نیتروژن  به وفود در هوای تنفسی وجود داشته و در نتیجه از طریق جداسازی از هوا تولید میشوند.بخش دیگری از این گازها  از گاز طبیعی یا خروجی های گازی چاه های نفتی تهیه میشوند.و برخی دیگر با فرآوری در واحدهای ویژه تولید میگردند.

برخی گازهای صنعتی مهم:

نیتروژن     N2            اکسیژن    O2                آرگون        Ar
هلیوم         He            نئون        Ne                کریپتون     Kr               زنون      Xe        رادون     Rn
هیدروژن   H2            کلر         Cl2                 فلوئور      Fe