مخازن تحت فشار استاندارد ASME

مخازن تحت فشار استاندارد ASME

Behsan

مخازن تحت فشار استاندارد ASME
 
مخزن تحت فشار محفظه یا ظرفی است که مطابق تعاریف و محدوده کاری SEC ASME VIII بوده که بر اساس فشار داخلی یا فشار خارجی طراحی می گردد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن از 15 pound/in2 یا 1/3 kilo Pascal میباشد . در مخازن تحت فشار خارجی این فشار میتواند ناشی از خلأ بین جاکت و دیواره مخزن باشد.
 
برجهای فرآیندی، مخازن، محفظههای کروی، راکتورها، مبدلهای حرارتی و... از انواع مخازن تحت فشار میباشند.
 
این نوع مخازن از لحاظ ظاهری به اشکال مختلف طراحی میشوند. بطور مثال ممکن است استوانه ای با عدسی های مختلف از قبیل Hemispherical ،Ellipsoidal ،Torisphericalو Flat یا کروی ساخته شوند.
 
مخازن از لحاظ موقعیت نصب به دو نوع افقی ) با استفاده ازSaddle) وعمودی (با استفاده از  Skirt, Leg, Lug) دسته بندی می شوند.