شیر کروی (globe valve)

شیر کروی (globe valve)

Behsan

شیرهای کروی برای تنظیم جریان سیال و قطع جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند (هرچند برای عملیات قطع جریان، شیرهای توپی و شیرهای دروازه ای همواره ترجیح داده می شوند). شیرهای کروی شیرهای دو جهته هستند و با شیرهای یک طرفه فرق دارند به این معنی که سیال می تواند از هر دو مسیر وارد شیر شود. تصویر زیر چگونگی عملکرد شیر کروی و اجزای آن را نشان می دهد: جریان سیال اساساً توسط یک دیسک تنظیم می شود که (به صورت دستی یا به وسیله عملگر) از سیت بلند می شود و به این ترتیب حجم سیال ورودی را تنظیم می کند.